ලෝකය ජයගත් මුයිතායි පොඩ්ඩෝ දෙන්නා

1049

මෙය යොවුන් ලෝක ශූරතා තරගාවලියක දී ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන් ලබා ගත් ඉහලම ජයග්රහණය ලෙස ඉතිහාසයට යනු ඇත.