හොඳම ‘forwards’ ලා ඉන්නේ අපි ගාව – ප්‍රසාත් මධුසංක

168

CH&FC කණ්ඩායම අඛණ්ඩව වාර්තා කළ 8 වැනි ජයග්‍රහණය යුද හමුදාවට එරෙහිව වාර්තා කිරීමට සමත් වූ අතර තරගයෙන් පසු ThePapare.com වෙත අදහස් දැක්වූ ප්‍රසත් මධුසංක.