“ඔරිජිනල්” සිහින කුමාරවරු – Basketball සිංහලෙන් | පැසිපන්දු මායිම 04

154

හැමතැනින්ම “සිහින කුමාරවරු” මතුවෙන මේ කාලයේ බලමුද “ඔරිජිනල්” සිහින කුමාරවරු කවුද කියලා? සිහින කණ්ඩායම, The Dream Team, මේ සතියේ පැසිපන්දු මායිම තුලින්!