2017 මොකද වුණේ? – Sports මසාලා 019

142
 

2018 වසරේ දෙවැනි සතිය ගෙවී යද්දී, පසුගිය සතියේ අප ඔබෙන් විමසා සිටි 2017 ක්‍රීඩා මතකයන් ගැන ඔඅ දැක්වූ තවත් අදහස් කිහිපයක් තමයි මේ.