12වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ තෙවැනි දිනය වු අද දවස අවසානයේ ශ්‍රී ලංකාව රන් පදක්කම් 11ක් රිදි පදක්කම් 27ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 23ක් සමඟ සමස්ථ පදක්කම් 61ක් දිනා ගනිමින් පදක්කම් සටහනේ දෙවැනි ස්ථානයේ පසුවෙයි. පලමු තැනෙහි ඉන්දියාව පසුවෙයි. ලංකාව පිහිනුම්, පාපැදි සහ බර ඉසිලිමේ ඉසව් තුළින් රන් පදක්කම් 02ක් රිදි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

12වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ තෙවැනි දිනය වු අද දවස අවසානයේ ශ්‍රී ලංකාව රන් පදක්කම් 11ක් රිදි පදක්කම් 27ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 23ක් සමඟ සමස්ථ පදක්කම් 61ක් දිනා ගනිමින් පදක්කම් සටහනේ දෙවැනි ස්ථානයේ පසුවෙයි. පලමු තැනෙහි ඉන්දියාව පසුවෙයි. ලංකාව පිහිනුම්, පාපැදි සහ බර ඉසිලිමේ ඉසව් තුළින් රන් පදක්කම් 02ක් රිදි…