පිටියේ කතා – හැමදේම එකට එක නිමාවුනු තරග සංචාරයක විවරණය

3538
 

නිමාවුනු බංග්ලාදේශ සංචාරයේ දී සිදු වූයේ කුමක් ද, ක්‍රීඩකයින්ගේ දුර්වලතා මොනවා ද? ලසිත් මාලිංග ගේ ආගමනයසංචිතයට කුමන අයුරකින් තරගයට බලපෑවා ද? සහ තවත් බොහෝ දේ මෙවර පිටියේ කතා තුළින්. 

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නිමාවුනු බංග්ලාදේශ සංචාරයේ දී සිදු වූයේ කුමක් ද, ක්‍රීඩකයින්ගේ දුර්වලතා මොනවා ද? ලසිත් මාලිංග ගේ ආගමනයසංචිතයට කුමන අයුරකින් තරගයට බලපෑවා ද? සහ තවත් බොහෝ දේ මෙවර පිටියේ කතා තුළින්.