නිමා වූ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා ඉසව් අවසන් වූයේ ශ්‍රී ලාංකීය මලල ක්‍රීඩාව නැවත වරක් දකුණු ආසියාවේ ඉහළ තැනකට රැගෙන එමිනි. කෙසේ නමුත් තරගාවලිය ආරම්භයේ සිටම ක්‍රීඩකයන් රෝගී වීම සහ ආබාධවලට ගොදුරු වීම වැනි කරුණු නිසා බොහෝ ඉසව් සඳහා වෙනත් ක්‍රීඩකයින් ආදේශ කිරීමට සිදු වූ අතර එම ආදේශක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

නිමා වූ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා ඉසව් අවසන් වූයේ ශ්‍රී ලාංකීය මලල ක්‍රීඩාව නැවත වරක් දකුණු ආසියාවේ ඉහළ තැනකට රැගෙන එමිනි. කෙසේ නමුත් තරගාවලිය ආරම්භයේ සිටම ක්‍රීඩකයන් රෝගී වීම සහ ආබාධවලට ගොදුරු වීම වැනි කරුණු නිසා බොහෝ ඉසව් සඳහා වෙනත් ක්‍රීඩකයින් ආදේශ කිරීමට සිදු වූ අතර එම ආදේශක…