මෙරට ක්‍රීඩාවට ජාත්‍යන්තර තලයේ පදක්කම් වැඩි වශයෙන් දායාද කරන ක්‍රීඩාව ලෙස මලල ක්‍රීඩාව හැදින්විය හැක. පසුගිය වසර කිහිපයේ දී මෙරට මලල ක්‍රීඩාව දැඩි අගාධයකට වැටී තිබුනත්, අතීතය දෙස බලන කල ආසියානු තලයේ මෙන්ම ලෝක මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ද මෙරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දැක්වූ දස්කම් ඉහළින්ම සටහන්ව ඇත. 2019 දකුණු ආසියානු මලල…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙරට ක්‍රීඩාවට ජාත්‍යන්තර තලයේ පදක්කම් වැඩි වශයෙන් දායාද කරන ක්‍රීඩාව ලෙස මලල ක්‍රීඩාව හැදින්විය හැක. පසුගිය වසර කිහිපයේ දී මෙරට මලල ක්‍රීඩාව දැඩි අගාධයකට වැටී තිබුනත්, අතීතය දෙස බලන කල ආසියානු තලයේ මෙන්ම ලෝක මලල ක්‍රීඩා පිටියේ ද මෙරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දැක්වූ දස්කම් ඉහළින්ම සටහන්ව ඇත. 2019 දකුණු ආසියානු මලල…