කලින් නොදැකපු ක්‍රිකට්

490

සෑම ක්‍රීඩාවකටම ඉතිහාසයක් ඇතිවා සේම, ඒ අතීතයේ නොදුටු ඉසව් ස්පර්ශ කිරීමට බොහෝ ක්‍රීඩාලෝලීන් කැමැත්තක් දක්වයි. කාර්යබහුල ඔබට ඵලදායී මිනිත්තු කිහිපයක් ගතකිරීමට මේ සතියේ ඇසිදිසි තුළින් ඉඩ ලැබෙන්නේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ඔබ දුටු සහ නොදුටු ඡායාරූපයන් කිහිපයක අතීත කතා විමසීමටයි.

>> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<