වේගයෙන්ම පන්දු යැව්වේ කවුද?

1228

ඇඟපතින් පුංචි වුණත්, බලලා දේවල් ඉගෙනගන්න දක්ෂ ලාංකිකයන් වේගපන්දුවෙන් ලෝකෙට අභියෝග කළේ මෙහෙමයි. පුෂ්පෙගෙන් ඇරඹෙන ලැයිස්තුව කුමාරගෙන් ඉවරවෙන හැටි බලලම දැනගන්න,”ඇසිදිසි”.