මේස පන්දු ජය සත්නිදුට හා රනුධිට

383
 

ආසියානු/ජර්මානු එකාබද්ධ ක්‍රීඩා හුවමාරු වැඩසටහන හා යාපන දිස්ත්‍රික් මේස පන්දු සංගමය එක්ව සංවිධානය කරන ලද මේස පන්දු ශුරතා තරගාවලිය පසුගියදා යාපනය මැදි විදුහල් ක්‍රීඩාගාරයේ දි නිමාවට පත්විය.  වයස 8න් පහළ ,10න් පහළ,12න් පහළ,15න් පහළ,18න් පහළ,21න් පහළ කාන්තා හා පිරිමි ඉසව් ද, විවෘත පිරිමි හා කාන්තා සහ ප්‍රවිණ පිරිමි හා කාන්තා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ආසියානු/ජර්මානු එකාබද්ධ ක්‍රීඩා හුවමාරු වැඩසටහන හා යාපන දිස්ත්‍රික් මේස පන්දු සංගමය එක්ව සංවිධානය කරන ලද මේස පන්දු ශුරතා තරගාවලිය පසුගියදා යාපනය මැදි විදුහල් ක්‍රීඩාගාරයේ දි නිමාවට පත්විය.  වයස 8න් පහළ ,10න් පහළ,12න් පහළ,15න් පහළ,18න් පහළ,21න් පහළ කාන්තා හා පිරිමි ඉසව් ද, විවෘත පිරිමි හා කාන්තා සහ ප්‍රවිණ පිරිමි හා කාන්තා…