“ගහපු හැටියට නම් දකුණෙන් උනත් අවුලක් නෑ.” – Sports මසාලා 011

106

“අර ෆිල්ම් එක මතකද?”, චන්දිමාල්ගෙ 100 හොඳද?”, “ස්ටෝක්ස් කොච්චර සැරද?” අහලම බලන්න.