ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රිකට් දියුණු කිරීමේ සැලැස්ම මහේල හෙලි කරයි

3113

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක මහේල ජයවර්ධන, නායකත්වය, කණ්ඩායම් හැඟීම සහ පිරිස් කළමනාකරණය පිළිබඳව, දේශනයක දී මෙලෙස අවධාරණය කළේය. අදාළ දේශනය සැප්තැම්බර් මස 6 වැනි දා MCA පිටියේ දී පැවතියේ වින්ටේජ් ක්‍රිකටර්ස් සර්කල් හි  සංවිධානයෙනි.