“මම ඕනම දෙයකට සූදානම්” – ලසිත් මාලිංග

Damith Weerasinghe Reporting From England

1681
ශූරයින්ගේ කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන දෙවන තරගයට පෙර ලසිත් මාලිංග කණ්ඩායමේ සූදානම සහ සැලසුම් පිළිබදව ThePapare.com වෙත පැවසූ දෑ.