ජාතික වාර්තා අලුත් කරමින් ආරම්භ වු පැරා මළල ක්‍රීඩා තරඟාවලිය

424
`මීටර් 34.67´ සම්පත්ගෙන් නව පැරා ජාතික වාර්තාවක්
 

ඩයලොග් ආසිඅාටා සමාගමේ පුර්ණ සත්කාරයෙන් සහ සමාජ බලගැන්වීම් හා සුබසාධක අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජාතික පැරා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඊයේ දියගම දි ආරම්භ විය.    ආරම්භක දිනයේම හෙල්ල විසිකිරීමේ ඉසව්වේ නව ජාතික වාර්තාවක් බිහිකිරීමට විජයබාහු ක්‍රීඩා සමාජයේ සම්පත් කුමාර සමත් විය. ඔහු දැක්වු දක්ෂතාවය මීටර් 34.67ක දුරක් වන අතර ඔහු විසින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඩයලොග් ආසිඅාටා සමාගමේ පුර්ණ සත්කාරයෙන් සහ සමාජ බලගැන්වීම් හා සුබසාධක අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජාතික පැරා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය ඊයේ දියගම දි ආරම්භ විය.    ආරම්භක දිනයේම හෙල්ල විසිකිරීමේ ඉසව්වේ නව ජාතික වාර්තාවක් බිහිකිරීමට විජයබාහු ක්‍රීඩා සමාජයේ සම්පත් කුමාර සමත් විය. ඔහු දැක්වු දක්ෂතාවය මීටර් 34.67ක දුරක් වන අතර ඔහු විසින්…