ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහෝදර සමාගම

1885
එක බඩවැල කඩාගෙන ජාත්‍යන්තරයට ආපු අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ