රග්බි පිටිය – ධර්මරාජ බලාපොරොත්තු සුන් කල රාජකීය මෙහෙයුම

932

පාසල් රග්බි පිටියේ යොවුන් ක්‍රීඩකයින් උරෙන් උර ගැටෙන පාසල් රග්බි සංග්‍රාමයේ සතියක උණුසුම, සංක්ෂිප්තව  “රග්බි පිටිය” තුලින්.