රග්බි පිටිය – පාසල් රග්බි පිටියේ දෙවන සතිය තවත් උණුසුම්

495

පාසල් රග්බි පිටියේ යොවුන් ක්‍රීඩකයින් උරෙන් උර ගැටෙන පාසල් රග්බි සංග්‍රාමයේ සතියක උණුසුම, සංක්ෂිප්තව  “රග්බි පිටිය” තුලින්.