රග්බි පිටිය – කුසලානය ජය ගන්නට සාන්ත ජෝසප්, ඉසිපතන මාන බලයි

391

මයිලෝ ජනාධිපති කුසලාන රග්බි තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව වටයේ උණුසුම, සංක්ෂිප්තව මෙවර “රග්බි පිටිය” තුලින්.