රග්බි පිටිය – ත්‍රිත්වයින් පරදා පීතරයින් අවසන් පූර්ව වටයට

390

මයිලෝ ජනාධිපති කුසලාන රග්බි තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයේ උණුසුම, සංක්ෂිප්තව මෙවර “රග්බි පිටිය” තුලින්.