මහනුවර, හැව්ලොක්, CR & FC සහ නාවික හමුදාව පසුගිය සතියේ කළේ මොනවද?

862

ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි ක්‍රීඩා සමාජයක උපත සහ රජගමන ගැන මෙන්ම පසුගිය සතියේ රග්බි පිටියේ සිදුවූ සියලු දේ දැනගන්න ඔබ එක්විය යුතු තැනයි “රග්බි පිටිය”!

>> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<