රග්බි පිටිය – පළමු ස්ථානය තවදුරටත් හැව්ලොක් සතුයි

741

ඩයලොග් රග්බි පිටියේ සතියක උණුසුම,  සංක්ෂිප්තව ඉදිරිපත් කරන කෙටි ක්‍රීඩාවලෝකණ විශේෂාංගය “රග්බි පිටිය”.