පිටියේ කතා – හැමදේම එකට එක නිමාවුනු තරග සංචාරයක විවරණය

3494

නිමාවුනු බංග්ලාදේශ සංචාරයේ දී සිදු වූයේ කුමක් ද, ක්‍රීඩකයින්ගේ දුර්වලතා මොනවා ද? ලසිත් මාලිංග ගේ ආගමනයසංචිතයට කුමන අයුරකින් තරගයට බලපෑවා ද? සහ තවත් බොහෝ දේ මෙවර පිටියේ කතා තුළින්.