தேசிய மட்டத்தில் தங்கம் வென்ற மாவனல்லை இளம் வீர்ர ரஹீப்

57

15 வருடங்களுக்குப் பிறகு மாவனல்லை சாஹிராவுக்கு தங்கம் வென்று கொடுத்த ரஹீப் மற்றும் பயிற்சியாளர் சிராஸின் எதிர்பார்ப்பு.