රට වෙනුවෙන් මෙහෙමත් කඹ ඇදිල්ලක්!

575

දේශපාලනයේදී සහ කාර්යාලයේදී කරන කඹ ඇදීම වගේ නෙමෙයි, ජාත්‍යන්තර කඹ ඇදීමේ ක්‍රීඩාව හරිම ගෞරවනීයයි.