ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුම එක්දින ක්‍රිකට් සබඳතා

1204

එක්දින ක්‍රිකට් සබඳතා වලින් තරග දිනවන්න පුළුවන්. මේ තමයි 1 සිට 11 දක්වා කඩුලු වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වූ හොඳම ලකුණු සබඳතා. 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආනයන / අපනයන